เนเวอร์โอลด์ โซไซตี้ นิยามใหม่ของสังคมวัยอิสระ แห่งแรกในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อยกระดับการใช้ชีวิตวัยอิสระอย่างมีคุณภาพ #daycare #day services #longstay #seniorliving #elderlycare #retirement home